Erstatning

Hvis du har haft en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeskade, kan du som udgangspunkt søge om erstatning. For tørkeskader gælder det dog alene skader, der er indtruffet efter tørkeskadeordningens ikrafttræden den 1. juli 2022.

Erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen

Der ydes erstatning for skader, som er indtrådt direkte i forbindelse med en stormflod, en oversvømmelse eller en tørkesituation.

Direkte tab/skade

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod (saltvand) eller oversvømmelse fra vandløb eller sø (ferskvand) på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig brandforsikring. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af tørke på fast ejendom. Skaden skal indtræde på selve stormflods-, tørke- eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den beskadigede bygning/bygningsdele og løsøret skal have været i direkte berøring med vandet.

Indirekte tab

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, som for eksempel husleje- og andet indtægtstab, omkostninger til rådgiver m.v.

Principper for erstatningsopgørelsen

Erstatningsberegningen for bygninger og løsøre tager udgangspunkt i de almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Helårsejendomme og fritidshuse

Nyværdi med afskrivning i henhold til Naturskaderådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved værdiforringelse af ejendommen med mere end 50 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der dog alene erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Erhvervsejendomme

Nyværdi med afskrivning i henhold til Naturskaderådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved en værdiforringelse af ejendommen med mere end 30 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der en forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Privat løsøre

Nyværdi med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøret er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Naturskaderådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre

  1. Råvarer: Dagsværdi, dvs. den værdi løsøret havde inden skaden.
  2. Færdigvarer: Den pris man kunne have fået ved almindeligt salg, inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignede.
  3. Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.
  4. Genfremstilling af originale modeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Hvis det ikke er muligt at genanskaffe det beskadigede løsøre, beregnes erstatningen ud fra fremstillingsprisen for et nyt og tilsvarende produkt. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det ville have kostet at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende erstattes ikke.

Typer af kontant erstatning

Eget arbejde

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med genopbygning af en ejendom. Der kan udbetales kontanterstatning til fri rådighed for skadelidte ved at omregne erstatningen til "eget arbejde". Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skadesudbedringer skal udføres af autoriseret håndværker, fx dele af vvs- og elarbejde.

Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning uden dokumentation for genanskaffelse

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation. Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning som et kontant beløb

Ønsker man ikke at få udbedret skaderne på en bygning eller at lade en bygning genopføre, er det muligt at få udbetalt erstatningen kontant.  Læs mere herom under "Kontanterstatning”.

Erstatning for løsøre (indbo, møbler m.v.) udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Se også "Brandforsikring", "Negativlisten", "Nedsat erstatning", "Overdragelse af erstatning", "Udbetaling af erstatning", "Udbetaling uden dokumentation" og "A conto".