Stormflod

Hvad gør du, hvis du bliver ramt af stormflod?

Hvis din ejendom eller indbo bliver skadet som følge af stormflod, kan du muligvis få erstatning fra stormflodsordningen. Få overblik over, hvad du skal gøre i tilfælde af stormflod - før, under og efter.

Skadesbegrænsning ved stormflod omfatter oftest, at:

  • pumpe resterende vand væk.
  • affugte ejendommen.
  • rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres.

Naturskaderådet anbefaler, at du som skadelidt, evt. i samråd med dit forsikringsselskab, kontakter et professionelt firma til at hjælpe med affugtningen og løbende kontrol og fugtmåling.

Læs: Afværg og begræns skaden

Oversvømmelse efter ekstrem høj vandstand kaldes stormflod. Det er Naturskaderådet (tidligere Stormrådet), der afgør, om der er tale om stormflod.

Du kan først anmelde en skade, når Naturskaderådet har besluttet, om - og hvor i landet - der er tale om stormflod.

Når Naturskaderådet erklærer stormflod efter en højvandshændelse, sker det for afgrænsede kyststrækninger.

Hvis Naturskaderådet vurderer, at der har været stormflod lige netop der, hvor du bor, kan du muligvis få dækket dine skader.

Tilmeld dig nyheder og få direkte besked, når Naturskaderådet har truffet afgørelse

Læs mere om naturskadeordningerne

På hvilken baggrund træffer Naturskaderådet afgørelse?

Naturskaderådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år (til dagligt omtalt som en ”20 års-hændelse”).

Man kan se i Kystdirektoratets højvandsstatistik, hvor høj vandstanden skal være i det område, man bor i, før der er tale om en 20 års-hændelse.

Når Kystdirektoratet sammen med DMI har konstateret, at der har været en 20 års-hændelse på en bestemt kyststrækning, modtager Naturskaderådet en udtalelse om det fra Kystdirektoratet. Udtalelsen udgør grundlaget for Naturskaderådets erklæring af stormflod. Erklæring af stormflod sker så hurtigt som muligt.

Naturskaderådet kan erklære stormflod, når højvandet er begyndt at trække sig tilbage, og de nødvendige data fra målestationer i områder med forhøjet vandstand er indsamlet og efterprøvet. Dette sker dette dagen efter, at højvandet har toppet, og Naturskaderådet kan i praksis erklære stormflod helt ned til ca. 6 timer efter, at Kystdirektoratet har leveret en udtalelse om stormflod.

Når Naturskaderådet erklærer stormflod efter en højvandshændelse, sker det for enkelte, afgrænsede kyststrækninger. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at det netop er den lokale vandstand, der afgør hændelsens sjældenhed.

Gå til Kystdirektoratets højvandsstatistik

DMI varetager beredskab for både den generelle- og lokale varsling om farligt vejr, herunder stormflod.

Gå til varsler fra DMI

Gå til prognoser for vandstand

Gå til generel temaside om stormflod 

Hvordan finansieres Naturskaderådets ordninger?

Alle forsikringstagere med en brandforsikring er med til at finansiere stormflods- og oversvømmelsespuljen gennem en afgift på de bygnings- og løsørepolicer, der dækker brandskader.

Afgiften til denne pulje består af en fast andel på 30 kr. pr. police samt et tillæg på 20 kr., så længe puljen trækker på garanti stillet til rådighed af staten, og puljen har en egenkapital under 500 mio. kr.

Stormfaldspuljen er ligeledes finansieret ved en afgift på bygnings- og løsørepolicer. Afgiften for denne ordning er på 10 kr. pr police.

Læs mere under 'Naturskadeafgift'

Naturskaderådet er et uafhængigt råd

Det er er erhvervsministeren, der udpeger Naturskaderådet. Rådet afgør, om der har været stormflod og fører tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Læs mere om Naturskaderådet

Er du dækket af stormflodsordningen?

Se videoen og find ud af, om du er dækket af stormflodsordningen.

 

Du skal først undersøge om dine nuværende forsikringer dækker skaderne. Kig i forsikringsbetingelserne eller kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Hvis skaden ikke er omfattet af dine forsikringer, kan du muligvis få erstatning fra stormflodsordningen. Det kræver, at 2 betingelser er opfyldt:

  1. Skaderne er ikke omfattet af din almindelige forsikring
  2. Det beskadigede er brandforsikret.

Læs om betingelserne for at anmelde en naturskade

Hvis du mener, at betingelserne er opfyldt, skal du anmelde din skade elektronisk via Naturskadebasen (tidligere Stormbasen).

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde formularen, er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte. 

Gå til Naturskadebasen

Når du har sendt anmeldelsen til dit forsikringsselskab, vil du blive kontaktet af en taksator. Du aftaler et tidspunkt med taksator, hvor dine skader kan blive besigtiget.

Det er en god idé at udfylde et løsøreskema, inden mødet med taksator.

Hent løsøreskema (xlsx)

Læs mere om behandlingen af din stormflodssag

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat

Pressetelefonen

Hvis du er journalist og har brug for at kontakte Naturskaderådet, kan du ringe eller sms'e til pressetelefonen på 41 71 50 98. Du kan også sende en mail.

SEND EN MAIL TIL NATURSKADERÅDET