Nedsat erstatning

I visse tilfælde kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Det gælder, hvis 

  • bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, eller bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

  • løsøre er placeret på steder, hvor skadelidte burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

  • skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

  • skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Nedsat erstatning er nærmere reguleret i naturskadelovens § 7.

Se også "Forkert konstruktion" og "Skadelidtes pligter".