Kontant erstatning

Eget arbejde

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen for skader på bygninger, at man udbedrer skaderne, enten ved reparation, genopførelse eller genanskaffelse af det beskadigede.

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med reparation og genopbygning af en ejendom. Der kan i den forbindelse udbetales en omregnet kontanterstatning til skadelidte.

Ved beregning af denne type kontanterstatning (eget arbejde) omregnes antallet af håndværkertimer for den pågældende entreprise, fx tømrerentreprisen, til timer à 100 kr. pr. time. Hertil lægges 25 % af timetallet, da eget arbejde typisk tager noget længere tid end hvis en håndværker skulle udføre arbejdet. Erstatningen for udgifter til materialer forbliver den samme, når den udbetales som kontanterstatning.

En omregning til kontanterstatning kan medføre reduktion af erstatningens størrelse, da håndværkertimer er væsentligt dyrere end omregningen til 100 kr. pr. time + 25 %. Til gengæld får man selv udbetalt arbejdslønnen med 100 kr. pr. time. Arbejdslønnen er skattefri.

Betingelsen for at omregne erstatningen er, at skadelidte enten foreviser en tingbogsattest uden hæftelser, eller at samtlige rettighedshavere (panthavere m.v.) giver deres samtykke til, at reparationen eller genopførelse sker ved eget arbejde.

Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skader kun kan udføres af autoriseret håndværker.

Udbetaling uden dokumentation

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for udbedring af skader, når den enkelte entreprisekategori (fx som maler- eller tømrerpost) ikke overstiger 40.000 kr. inkl. moms.

Der kan maksimalt udbetales poster uden dokumentation op til 80.000 kr.

Før at der kan udbetales uden dokumentation, kræver det, at man har samtlige rettighedshaveres (panthavere m.v.) accept.

Kontanterstatning

Der er en undtagelse til hovedreglen om, at erstatningens skal bruges til at udbedre skaderne på en ejendom. Ønsker man således ikke at udbedre skaderne på bygningen eller at genopføre huset, er det muligt at få udbetalt en kontanterstatning til fri rådighed. Kontanterstatning opgøres i dette tilfælde til bygningens dagsværdi umiddelbart inden skadens indtræden. Dagsværdien er nyværdien med fradrag af slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende bygning eller bygningsdel umiddelbart inden skadens indtræden. Kontanterstatning kan i dette tilfælde maksimalt udgøre bygningens handelspris (kontantpris) umiddelbart inden skadens indtræden.

Det er en forudsætning for at få kontanterstatning, at samtlige skadelidtes rettighedshavere (panthavere m.v.) accepter dette. 

Se også "Pant" og "Eget arbejde".