Fakta

Viden om naturskader

Her har vi samlet viden og fakta om naturskader og de 4 ordninger, udarbejdet af Naturskaderådet og Naturskaderådet samarbejdspartnere. Savner du noget, så kontakt Naturskaderådets sekretariat.

Kort om de 4 naturskadeordninger

Naturskaderådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år (til dagligt omtalt som en ”20 års-hændelse”).

Læs mere om stormflod

Man kan se i Kystdirektoratets højvandsstatistik, hvor høj vandstanden skal være i det område, man bor i, før der er tale om en 20 års-hændelse.

Gå til Kystdirektoratets højvandsstatistik

Når Kystdirektoratet sammen med DMI har konstateret, at der har været en 20 års-hændelse på en bestemt kyststrækning, modtager Naturskaderådet en udtalelse om det fra Kystdirektoratet. Udtalelsen udgør grundlaget for Naturskaderådets erklæring af stormflod. Erklæring af stormflod sker så hurtigt som muligt.

Naturskaderådet kan erklære stormflod, når højvandet er begyndt at trække sig tilbage, og de nødvendige data fra målestationer i områder med forhøjet vandstand er indsamlet og efterprøvet. Dette sker dette dagen efter, at højvandet har toppet, og Naturskaderådet kan i praksis erklære stormflod helt ned til ca. 6 timer efter, at Kystdirektoratet har leveret en udtalelse om stormflod.

Når Naturskaderådet erklærer stormflod efter en højvandshændelse, sker det for enkelte, afgrænsede kyststrækninger. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at det netop er den lokale vandstand, der afgør hændelsens sjældenhed.

Hvis du vil vide mere om erklæring af stormflod, så kontakt Naturskaderådets sekretariat.

Kontakt Naturskaderådets sekretariat

Ved stormfald forstås, at mange træer på samlede skovarealer på mindst 0,5 ha er væltet eller knækket på grund af kraftig vindpåvirkning. Der har været stormfald, hvis der i en landsdel er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel, eller hvis der på landsplan er væltet eller knækket mindst 1 mio. m3 træ. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været stormfald på baggrund af udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Hvis du vil vide mere om afgørelse om stormfald, så kontakt Naturskaderådets sekretariat.

Ved tørke forstås kraftig udtørring af den ikke-overfladiske jordbund. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været tørke på baggrund af en uvildig undersøgelse af skadestedet. Undersøgelsen vil hovedsagelig bestå i en jordbundsundersøgelse, der sammen med en vurdering af det samlede skadested skal konkludere, om der faktisk har været en tørkesituation.

Hvis du vil vide mere om afgørelse om tørke, så kontakt Naturskaderådets sekretariat

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i de pågældende vandløb og søer. En vandstand er ekstremt høj, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været oversvømmelse på baggrund af udtalelse fra Miljøministeriet.

Oversvømmelse på grund af nedbør, opstigende grundvand eller vand fra kloakken er ikke dækket af oversvømmelsesordningen. Skader som følge af dette skal du anmelde til dit forsikringsselskab.

Hvis du vil vide mere om afgørelse om oversvømmelse, så kontakt Naturskaderådets sekretariat.

Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand samt repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og forbrugere.

Rådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, tørke, samt om der skal udbetales tilskud til gentilplantning efter stormfald.

Rådet behandler endvidere klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke, samt fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflods- og oversvømmelses-, og tørkeskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

Læs mere om Naturskaderådet

Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Læs mere om stormflod

Sjældenheden af en vandstand vurderes på baggrund af statistiske modeller udarbejdet af Kystdirektoratet, også kaldet Højvandsstatistikken. Højvandsstatistikken opdateres hvert 5. år.

Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at sjældenheden af en vandstand varierer på hver enkelte kyststrækning, samtidig med at stormfloder rammer forskelligt afhængig af vind og vandstand.

Gå til Kystdirektoratets højvandsstatistik

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i de pågældende vandløb og søer. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Det er Miljøstyrelsen, der på baggrund af data fra målestationer, nedbørsdata og observationer på stedet vurderer sjældenheden af vandstanden ved en oversvømmelse fra vandløb eller søer.

Gå til Miljøstyrelsen

Ved tørke forstås kraftig udtørring af den ikke-overfladiske jordbund, som er egnet til at forårsage skader på fast ejendom. 

Det er Naturskaderådet, der på baggrund af en uvildig skadestedsundersøgelse afgør, om der har været tørke som defineret i lov om visse naturskader.

Det er herefter forsikringsselskaberne, der afgør, om der er sket en skade, som kan henføres til en tørkehændelse og dermed kan dækkes af erstatningsreglerne i loven. Det er ikke alle skader, der dækkes. Kosmetiske revner og revner m.v., der ikke har betydning for en bygnings konstruktionsmæssige bæreevne eller stabilitet dækkes således ikke.  

Ved stormfald forstås, at mange træer på samlede skovarealer på mindst 0,5 ha er vælter eller knækker på grund af kraftig vindpåvirkning.

Der har været stormfald, hvis der i en landsdel er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel, eller hvis der på landsplan er væltet eller knækket mindst 1 mio. m3 træ.

Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været stormfald på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen.

Gå til Miljøstyrelsen

Alle forsikringstagere med en brandforsikring er med til at finansiere stormflods- og oversvømmelsespuljen gennem en afgift på de bygnings- og løsørepolicer, der dækker brandskader.

Afgiften til denne pulje består af en fast andel på 30 kr. pr. police samt et tillæg på 20 kr., så længe puljen trækker på garanti stillet til rådighed af staten, og puljen har en egenkapital under 500 mio. kr.

Stormfaldspuljen er ligeledes finansieret ved en afgift på bygnings- og løsørepolicer. Afgiften for denne ordning er på 10 kr. pr police.

Læs mere under 'Naturskadeafgift'

 1. Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest 2 måneder efter, skaden er sket. Du skal anmelde elektronisk på Stormbasen eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

 2. Begræns skaden ved at pumpe vandet væk, fjern våde tæpper, beskadigede bygningselementer, møbler og lignende, samt udtør huset med affugtningsudstyr.

 3. Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden.
  Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Læs mere under 'Sådan anmelder du en skade'

Læs mere under 'Afværg og begræns skaden'

Læs mere under 'Stormbasen'

Erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer er fastsat i lov om stormflod og stormfald. Stormrådet har udarbejdet en dækningsvejledning, som nærmere beskriver, hvad der er dækning for og hvordan.

Ordningerne dækker bygninger og løsøre (genstande), som er omfattet af en forsikringspolice, der dækker brand. Dækningen er opbygget efter samme principper, som kendes i forsikringsbranchen. Det betyder, at erstatningen opgøres til genanskaffelsesværdien med fradrag ud fra alder og stand.

Nogle skadesgenstande dækkes dog ikke af ordningen. Dette gælder eksempelvis bygninger uden for dige, kystbeskyttelse og kajanlæg, garager og lignende, samt løsøre i kælder, der ikke er godkendt til beboelse. I Stormrådets dækningsvejledning er alle undtagelser oplistet og i nødvendigt omfang forklaret.

Læs mere under 'Dækningsvejledning'

I lov om stormflod og stormfald er der fastsat den selvrisiko, som en skadelidt skal betale ved udbetaling af erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Selvrisikosatserne er:

 • Helårsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
 • Fritidsbeboelse: 10 % af skaden, minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
 • Erhvervsejendom: 14 % af skaden, minimum 14.000 kr.
 • Privat løsøre i helårsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
 • Privat løsøre i fritidsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
 • Erhvervsløsøre: 14 % af skaden, minimum 14.000 kr.

Der betales ikke selvrisiko af erstatning for skadesbegrænsning og genhusning.

Læs mere under 'Sådan anmelder du en skade'

Læs mere under 'Regler'

 

Opgørelse af skadesantal og erstatningsstørrelse fordelt på kommuner.

Hent Naturskaderådets skadesstatistik (xlsx)

I de historiske udgivelser kan du finde Naturskaderådets årsrapporter og årsberetninger tilbage fra Naturskaderådets (Stormrådets) oprettelse i 1991. Derudover er der en samling af rapporter og vejledninger, som Naturskaderådet tidligere har udgivet.

Læs mere under 'Publikationer'

I 2017 udgav Erhvervs- og Vækstministeriet en evalueringsrapport om Stormrådets tre ordninger. Stormrådet bidrog til udarbejdelse af rapporten, og den efterfølgende implementering af lovændringerne.

Hent rapport om evaluering af stormflods- oversvømmelses- og stormfaldsordningerne (pdf)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2018 udgivet en artikel som gennemgår, hvilke ændringer der har været til stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

Hent artikel om lovændringerne i 2018 (pdf)

Kystdirektoratet udgiver hvert femte år en opdateret højvandsstatistik for de danske kyster. Højvandsstatistikken bruges blandt andet af Stormrådet i forbindelse med erklæring af Stormflod. Højvandsstatistikken angiver hvilken vandstand der udgør en 20-års hændelse langs de enkelte kyststrækninger.

Gå til Kystdirektoratets højvandsstatistik

DMI varetager beredskab for både den generelle- og lokale varsling om farligt vejr, herunder stormflod.

Gå til varsler fra DMI

Gå til prognoser for vandstand

Gå til generel temaside om stormflod 

Pressetelefonen

Hvis du er journalist og har brug for at kontakte Naturskaderådet, kan du ringe eller sms'e til pressetelefonen på 41 71 50 98. Du kan også sende en mail.

SEND EN MAIL TIL NATURSKADERÅDET

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat