Naturskade

Afværg og begræns skaden

Er du ramt af naturskade, skal du træffe "foranstaltninger, som efter forholdene er rimelige for at afværge eller begrænse skaden". Læs her, hvordan du gør.

Det er din pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden.

Sådan kan du afværge skaden:

Er skaden sket, skal du træffe "foranstaltninger, som efter forholdene er rimelige for at afværge eller begrænse skaden". Det betyder, at du som skadelidt, i det omfang det er muligt, bør:

  • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • Tilkalde assistance fra fx det lokale beredskab i det omfang, der er behov for det.

Hvis det er muligt, kan du bruge sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen.

Sådan kan du begrænse skaden:

Når skaden er sket, skal du som skadelidt så vidt det er muligt forsøge at begrænse skaden. Dette er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning og for at undgå følgeskader. Der ydes ikke erstatning for følgeskader.

Skadesbegrænsning ved stormflod og oversvømmelse

Skadesbegrænsning ved stormflod og oversvømmelse omfatter oftest, at:

  • pumpe resterende vand væk.
  • affugte ejendommen.
  • rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres.

Naturskaderådet anbefaler, at du som skadelidt, evt. i samråd med dit forsikringsselskab, kontakter et professionelt firma til at hjælpe med affugtningen og løbende kontrol og fugtmåling.

Skadesbegrænsning ved tørke

Skadesbegrænsning ved tørke omfatter oftest:

  • understøtning, afstivning og afdækning af bygninger og fundamenter.
  • sikring mod vandindtrængning, som kan medføre fugtskader på konstruktioner, byggematerialer og byggekomponenter eller skimmelsvamp eller andre typer svamp.
Forsikring

Mistanke om svindel

Forsikringsselskaber skal under sagsbehandling forholde sig til eventuel mistanke om svindel.
Læs 'Mistanke om svindel'
Kontakt

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat