Anmeld naturskade

Sådan anmelder du en naturskade

Hvis du bliver ramt af naturskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab, som vil rådgive dig i det videre forløb. Læs mere om betingelserne for at få erstatning og det videre sagsforløb her.

Der må højst gå 2 måneder fra naturskaden er indtruffet, til du søger erstatning.

Sådan forløber din sag

Når du har sendt anmeldelsen til dit forsikringsselskab, vil du blive kontaktet af en taksator. Du aftaler et tidspunkt med taksator, hvor dine skader kan blive besigtiget.

Hvis du har anmeldt en stormflods- eller oversvømmelsesskade vil du inden taksator besøger dig, får du tilsendt et løsøreskema, som du skal udfylde med oplysninger om dit beskadigede løsøre. Skemaet skal du have klar til taksators besøg. Det gør arbejdet med skadesopgørelsen nemmere.

Hent løsøreskema (xlsx)

Efter besøget sender taksator dig en opgørelse af skaderne. Her kan du bl.a. finde priserne på det håndværksarbejde, der skal udføres.

Taksator laver opgørelsen ud fra et princip om genanskaffelse. Det betyder, at erstatningen tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere skaden ud fra priserne på opgørelsestidspunktet.

I visse tilfælde kan der ske fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed.

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til opgørelsen af skaderne, skal du sende dem til taksatoren.

Det er en god idé at tage billeder undervejs, især hvis det er nødvendigt at renovere, reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, inden skaden bliver set af en taksator. På den måde kan du dokumentere skadens omfang, selvom taksator ikke ved selvsyn kan se skaderne.

Når du får erstatning for stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeskade, bliver der altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet.

Selvrisikoen er typisk større end den, du er vant til fra dine forsikringer. Selvrisikoen er afhængig af, hvad du får erstatning for.

Læs mere om de forskellige selvrisikosatser i § 6 i Naturskadeloven.

Gå til 'Naturskadeloven'

Du modtager besked fra dit forsikringsselskab, om din erstatning. Det sker, når dit forsikringsselskab har vurderet alle de nødvendige oplysninger i sagen fra bl.a. dig og taksator.

Hvis du er berettiget til erstatning, får du også besked om erstatningens størrelse. Du vil kunne få udbetalt noget af erstatningen med det samme, mens du først kan få en resterende del af erstatningen udbetalt, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Det vil dit forsikringsselskab vejlede dig om.

Hvis der har været mange anmeldelser af skader, kan der godt gå et par måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort om du kan få erstatning.

Hvis de skader, du har anmeldt, er omfattet af en negativliste, vil dit forsikringsselskab afvise din anmeldelse. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Læs mere om ordningens regler i Naturskaderådets dækningsvejledning (PDF)

Negativlisten - stormflod og oversvømmelse

Disse skader/udgifter kan du ikke få erstatning for, når du har været ramt af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer:

 • Indirekte tab, fx driftstab
 • Følgeskader, fx sætningsskader
 • Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (fx i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring på markedsvilkår mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
 • Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der faktisk dækker skaden
 • Løsøre i kældre og rum under terræn, der ikke er anvendt og godkendt til beboelse
 • Jord, herunder bortskylning af jord
 • Saltskader på afgrøder
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende
 • Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre placeret i haven
 • Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygnings drift (fx pillefyr, kontrolenhed til solvarmeanlæg m.v.)
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn

Negativlisten - tørke

Disse skader/udgifter kan du ikke få erstatning for, når du har været ramt af tørke:

 • Indirekte tab, fx driftstab
 • Fast ejendom, hvis du i almindelighed (fx i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring på markedsvilkår mod skader forårsaget af tørke - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
 • Fast ejendom, hvor du har en forsikring, der faktisk dækker skaden
 • Revner, som skyldes konstruktionsfejl
 • Revner, som ikke har betydning for den faste ejendoms konstruktionsmæssige bæreevne eller stabilitet
 • Skader som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder eller åbninger
 • Skævheder i gulv, der ikke giver fare for bygningens bæreevne
 • Sætningsskader på kloak, herunder brud på vandstik og kloakledninger

Du skal bede om tilbud, hvis du vil have en håndværker til at udbedre skaderne. Tilbuddene skal svare til taksators beskrivelse af de skader, som skal repareres. Hvis de tilbud, du modtager, er væsentlig dyrere eller billigere end det beløb, taksator har fastsat, skal du henvende dig til din sagsbehandler, inden du accepterer et tilbud.

Husk at gemme alle regninger fra håndværkerne. De skal bruges som dokumentation for udbedring af skader, når der skal udbetales erstatning.

Hvis du selv ønsker at udbedre skaderne, skal du fortælle det til taksator. Det kan fx være i situationer, hvor du selv vil stå for oprydning og rengøring.

Hvis du selv udfører noget af udbedringsarbejdet, skal du huske at gemme kvitteringer for indkøb af materialer. De skal bruges som dokumentation, når eventuel erstatning for arbejdet skal udbetales.

Ud over udgiften til materialer erstattes gør-det-selv-arbejde med 100 kroner i timen, hvor du får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have brugt på det samme arbejde.

Du kan i øvrigt kun udbedre autoriseret arbejde, fx el-, eller vvs-arbejde, hvis du selv har en autorisation.

Hvis skaden under udbedringen viser sig at være mere omfattende, end den er vurderet til i skadesopgørelsen, skal du henvende dig til din sagsbehandler i forsikringsselskabet, som vil vurdere, om der er behov for at besigtige dine skader igen.

Når skadesopgørelsen er færdigbehandlet, er det muligt at flytte rundt på posterne, hvis ejendommens rettighedshavere har givet tilladelse til det.

Hvis det fx viser sig, at et malerarbejde bliver billigere end antaget i opgørelsen, kan man overføre pengene til andet arbejde. Du kan altså få erstatning for dyrere byggematerialer end de beskadigede, hvis du i øvrigt sparer penge på andre ting i skadesopgørelsen. Erstatningen tager udgangspunkt i de materialer og byggemetoder, der er normale at bruge på skadestidspunktet.

Når man får erstatning for skader på en bygning som følge af stormflod, oversvømmelse fra søer og vandløb eller tørke, bliver dette registreret i BBR-registeret.

Det betyder, at man kan se, at bygningen har været skadet af stormflod, oversvømmelse fra søer og vandløb eller tørke.

Registreringen sker på alle bygninger, der er forsikret under den samme brandforsikring som den skadede bygning.

Hvis du vil se, om din ejendom har været skadet af stormflod, oversvømmelse fra søer og vandløb eller tørke tidligere, kan du se det i BBR-registeret.

Gå til BBR-registret

Læs om Naturskaderådets BBR-registreringer

Din sag vil være åben i Naturskadebasen, indtil hele erstatningen enten er udbetalt eller blevet forældet.

Når det samlede erstatningsbeløb er udbetalt, vil du blive informeret om, at du ikke kan få mere erstatning, og at sagen afsluttes.

Du skal være opmærksom på, at dit krav på erstatning fra stormflod-, oversvømmelses- eller tørkeordningen forældes efter 10 år.

Det vil sige, at du skal sørge for at udbedre dine skader senest 10 år efter, at du har fået besked om, at du kan få erstatning. Hvis dette ikke er muligt, og der sker ændringer i sagen, skal du oplyse dit forsikringsselskab om det.

 

 

 

Har du spørgsmål til sagsbehandlingen? Kontakt dit forsikringsselskab

Kontakt din sagsbehandler i forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få en erstatning eller har andre spørgsmål til din konkrete sag.

Læs også 'Klag over afgørelse'