Skimmelsvamp

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Som en undtagelse til princippet om kun at dække direkte skader ydes der erstatning til private for udgifter til afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelse.

Der ydes erstatning til den nødvendige afrensning på ramte bygninger eller bygningsdele samt løsøre, hvis afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering af dette.

Det er op til taksator at vurdere, i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er ligeledes taksator, som vurderer hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige. Taksator kan endvidere vurdere, at det kan være nødvendigt at få en uvildig rådgiver til at besigtige ejendommen som en del af taksators opgavevaretagelse.

Fristen for at anmelde skimmelsvampskade er 9 måneder efter, at der første gang er truffet afgørelse om dækning af skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer. Senere ændringer i selskabets afgørelse om erstatning forlænger ikke fristen for anmeldelse af en skade efter skimmelsvamp.

Se også "Direkte tab" og "Indirekte tab".