Indirekte tab

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab. Indirekte tab er de tab, som skadelidte har efter stormflodens, oversvømmelsens eller tørkens indtræden, og som hverken har en tidsmæssige sammenhæng med eller er en direkte følge heraf.

Eksempelvis ydes der ikke erstatning for driftstab, huslejetab, advokatudgifter (og lignede) og renteudgifter.

Se også "Direkte tab" og "Erstatning".