Direkte tab

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke, jf. naturskadelovens § 4, stk. 1.

Dette indebærer, at skaden skal indtræde på tidspunktet for stormfloden, oversvømmelsen eller tørken eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader ved stormflod og oversvømmelsesskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Ved tørke er sætningsskader derimod en typisk dækket skade. Der kan heller ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af påvirkning af salt hidrørende fra oversvømmelse.

Rent forebyggende foranstaltninger kan ikke erstattes, heller ikke selv om undladelse af at iværksætte dem kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning.

Se "Indirekte tab" og ”Skadestidspunkt”