Jord

Der ydes ikke erstatning for skader på jord. Dette fremgår af negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 4.

Ved skader på jord menes forringelse af jordens afkastningsevne (bonitet), bortskylning af jord eller forringede muligheder for råstofindvinding.

Der ydes derfor ikke erstatning for skader på græsarealer og diger, der er udført af jord. Skader på afgrøder er derimod omfatter af stormflods-,oversvømmelses og tørkeordningen, hvis de er brandforsikret. 

Se også "Erstatning", "Negativlisten" og "Afgrøder".