Pant

Der ydes erstatning til den, der lider tab ved, at en given ting forringes eller går til grunde, herunder også panthavere eller andre rettighedshavere.

Se også "Overdragelse af erstatning".