Forkert konstruktion

Erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller af tørke kan nedsættes eller bortfalde, hvis

  • bygningen er fejlkonstrueret eller fejludført, opført i uegnede materialer eller dårligt vedligeholdt m.v.,
  • bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, 

og disse forhold har været medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået.

Nedsættelse eller bortfald af erstatning kan endvidere ske, hvis

  • løsøre er anbragt i de ovenfor nævnte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
  • skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
  • skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Se naturskadelovens § 7.

Se endvidere under "Nedsat erstatning".