Lovliggørelsesomkostninger

Når en beskadiget bygning skal genopføres eller repareres, ydes der erstatning for ekstra byggeomkostninger (lovliggørelsesomkostninger) på op til 1 mio. kr. (indeksreguleret), hvis disse er nødvendige for at opfylde de krav, som stilles af byggemyndigheder i henhold til byggelovgivningen. Erstatning for ekstra byggeomkostninger ydes dog kun, hvis:

  1. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der er beskadiget og bliver erstattet efter reglerne i denne lov,
  2. det ikke er muligt at opnå dispensation fra reglerne i byggelovgivningen,
  3. byggemyndigheden ikke har eller kunne have stillet krav om lovliggørelse inden skadens opståen,
  4. udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og
  5. genopførelse eller reparation finder sted.

Udgifter i forbindelse med nye krav i en lokalplan er ikke omfattet, ligesom udgifter i forbindelse med krav ifølge miljølovgivningen heller ikke er omfattet.

Lovliggørelsesomkostninger kan fx være krav om tegninger til en ny bygning (ved totalskade) eller lovliggørelse af gamle elinstallationer ved skade på disse.

Hvis en lovliggørelse medfører, at der sker en forbedring (værdiforøgelse), skal erstatningen nedsættes med værdien af forbedringen.

Se også "Forbedringer".