Forbedringer

Der ydes ikke erstatning til forbedringer af det beskadigede, da en erstatning ikke må stille skadelidte bedre end før skadens indtræden. Der gælder et princip om forbud mod berigelse, jf. lov om forsikringsaftaler § 39, stk. 1.

Se også "Genanskaffelsesprincip" og "Erstatning".