Oversvømmelse fra vandløb eller sø

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Naturskaderådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været oversvømmelse fra vandløb eller sø på baggrund af en konkret anmeldelse. Det betyder, at en skade skal anmeldes, før det er muligt at afgøre, om det skadede i den enkelte sag er berettiget til erstatning. Afgørelsen træffes af Naturskaderådet efter udtalelse fra Miljøstyrelsen. Afgør Naturskaderådet, at en skade er berettiget til erstatning, viderebehandles sagen af det forsikringsselskab, hvor det skadede er brandforsikret. Forsikringsselskabet afgør også størrelsen af en evt. erstatning.

Naturskaderådet kan anmode Miljøstyrelsen om umiddelbare vurderinger af, om der er sandsynlighed for, at voldsomme regnvejrshændelser har medført oversvømmelser, der kan være omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette sker, når en regnvejrshændelse har givet mere end 50 mm nedbør på et døgn et eller flere steder i landet. Miljøstyrelsens umiddelbare vurderinger offentliggøres på Naturskaderådets hjemmeside. En umiddelbar vurdering giver ikke i sig selv adgang til erstatning fra oversvømmelsesordningen. Den kan derimod hjælpe skadelidte og forsikringsselskabet med at vurdere, om der er områder, hvor det er sandsynligt, at der er sket skader på grund af oversvømmelser fra vandløb og søer.

Læs mere om oversvømmelse fra vandløb og sø under "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse".

Om oversvømmelser fra havet se "Stormflod".

Se også "Regn og regnvand".