Øvrige nyheder

Husejere ved Diernæs Strandby får ikke medhold i klagesager

Naturskaderådet har afgjort, at ejere af boliger og sommerhuse uden for diget ved Diernæs Strandby ikke er berettiget til erstatning efter stormfloden 20.-21. oktober 2023.

Naturskaderådet har afgjort 60 klagesager, hvor ejere af huse uden for diget ved Diernæs Strandby har stillet spørgsmål om digets eksistens og dermed til, hvorvidt deres huse lå uden for et dige. Naturskaderådet vurderer, at der i relation til Naturskadeordningen er tale om et dige ved Diernæs Strandby, og at ejere af huse, som er placeret uden for diget, derfor ikke er berettiget til erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Sagen drejer sig om, hvorvidt en etableret jordvold fungerer som kystbeskyttelse og dermed har karakter af dige.

Det er Naturskaderådet, der behandler sådanne klagesager, og Naturskaderådet har bedt Kystdirektoratet vurdere, om jordvolden er et dige. Kystdirektoratet har blandt andet analyseret højdeforholdene ved Diernæs Strandby og screenet for, hvilke vandstande diget beskytter imod. Kystdirektoratets konklusion er, at der er etableret oversvømmelsesbeskyttelse i form af et dige, som kan modstå en relativt høj vandstand. Deraf følger Naturskaderådets afgørelse.

Klagerne har blandt andet anført, at jordvoldens oprindelige formål ikke var kystbeskyttelse, og at diget ikke fremgår af Kystdirektoratets Kystatlas.

Naturskaderådet har i afgørelsen vurderet, at loven ikke giver grundlag for at tillægge formålet med etableringen af et dige betydning i en sag om stormflodserstatning. Det afgørende er alene, om det fungerer som et kystbeskyttelsesdige.

Diget er fraværende i Kystdirektoratets digitale kort Kystatlas. Hertil bemærker Naturskaderådet, at det fremgår klart af Kystdirektoratets hjemmeside, at Kystatlas er vejledende og ikke leverer en fuldstændig oversigt over alle kystdiger. Naturskaderådet skriver endvidere i afgørelsen:

Der kan efter rådets faste praksis ikke lægges vægt på, i hvilket omfang skadelidte har haft forudgående bevidsthed om eksistensen af et dige. At man eventuelt lever i den tro, at der ikke er et dige ved ikke at undersøge andet end Kystatlas, er således ikke afgørende for vurderingen.

Pressekontakt

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.

Link

- Læs et eksempel på Naturskaderådets afgørelser om Diernæs Strandby (anonymiseret).

Stormflodsordningen

  • Stormflodsordningen indebærer, at virksomheder og borgere kan få erstatning for skader som følge af stormflod.
  • Ordningen finansieres via en obligatorisk naturskadeafgift, som alle, der har tegnet en brandforsikring, skal betale.
  • Ordningen er indrettet, så alle er sikre på at få den erstatning, de er berettiget til.
  • Naturskaderådet afgør, om der er tale om en stormflod. Det gør det på baggrund af udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet.
  • Hvis der skal kunne erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
  • Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne i rådet repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet, som har særlig viden om kystforhold, vandløb, tørke og skovområder.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.