Øvrige nyheder

Stormflodsområdet efter stormen Pia 22. - 23. december 2023 er udvidet

Naturskaderådet har i dag afgjort, at kyststrækningen mellem Århus (Studstrupværket) og Fornæs Fyr (nord for Grenå) samt kyststrækningen mellem Asnæs Fyr og Halsskov Odde også er en del af stormflodsområdet efter stormen Pia 22. - 23. december 2023.

Baggrunden for udvidelsen af stormflodsområdet er yderligere oplysninger i forhold til dem, som lå til grund for Naturskaderådets oprindelige afgørelse. Det gælder henvendelser fra ramte borgere, supplerende vandstandsdata, vurdering af højdeforhold samt en kystteknisk vurdering af vandstandsforhold langs kysterne. Disse yderligere oplysninger indebærer således, at de nu tilføjede områder også har oplevet vandstande, som overgår en 20-årshændelse.

Naturskaderådets afgørelse betyder, at også de skaderamte i /de tilføjede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. En eventuel ansøgning om erstatning skal ske senest 5. marts 2024.

Stormflodsområdet for stormfloden efter stormen Pia 22. - 23. december omfatter herefter følgende geografiske områder (se også vedlagte kort):

  • Lokalt i den sydlige del af Nissum Fjord (Felsted Kog) syd for en linje mellem Fjandø og Damhus Å Havn
  • Århusbugten: Strækningen fra Studstrupværket til og med Dyngby Strand
  • Hele Odense Fjord og området nord herfor i Kattegat - afgrænset af en linje mellem Flyvesandet og Fyns Hoved
  • Kysten nord og øst om Sjælland fra Asnæs Fyr til Prøvestenens nordøstlige hjørne (København); inklusive Kalundborg Fjord, Sejerøbugten, Sjællands nordkyst og Øresundskysten, Roskilde Fjord og Isefjord, samt
  • Kyststrækningen mellem Studstrupværket (Århus) og Fornæs Fyr (nord for Grenå) og
  • Kyststrækningen mellem Asnæs Fyr og Halsskov Odde

Se kort over de berørte områder (PDF)

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan især ramme kysterne i månederne oktober til april.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Der kan også være områder, som er ramt af ekstremt høj vandstand i vandløb eller søer. Her kan det være, at Naturskadepuljen også dækker i medfør af oversvømmelsesordningen. For at der er tale om en oversvømmelse, skal der ligeledes være tale om en statistisk 20-årshændelse.

I sager om oversvømmelser fra vandløb og søer skal der dog tages stilling til hver enkelt sag på baggrund af den konkrete anmeldelse og en udtalelse fra Miljøstyrelsen. Dagens afgørelse fra Naturskaderådet har således intet med disse oversvømmelsessager at gøre.

Skader fra stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer skal alle anmeldes i Naturskadebasen (stormbasen.dk). Det vil være skadelidtes forsikringsselskab, som behandler disse sager, og forsikringsselskabet som kan svare på spørgsmål om for eksempel genhusning, og hvad der er dækket.

Ramt af stormflod – sådan er du dækket

Tjek, om du er dækket:

Du skal opfylde en række krav, før du kan få erstatning fra stormflodsordningen.

• Det beskadigede skal være brandforsikret.
• Der skal være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket.
• Skaden må ikke være dækket af en anden forsikring.

Anmeld skaden:

• Skaden skal være anmeldt i Naturskadebasen senest to måneder efter, der blev erklæret stormflod
• Du kan selv anmelde din skade i Naturskadebasen, eller dit forsikringsselskab kan gøre det for dig.
• Har du spørgsmål om skaden, for eksempel hvad der er dækket eller muligheden for genhusning, så er det dit forsikringsselskab, der kan svare.

Begræns skaden:

• Du har pligt til at begrænse skaden. Det gælder både før og efter stormfloden, så du skal for eksempel sørge for at affugte og fjerne vand fra ramte bygninger.
• Tag gerne billeder undervejs. Især hvis det er nødvendigt at reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, før taksatoren kommer.

Afvent forsikringsselskabet:

• Det er dit forsikringsselskab, der behandler din sag. Hvis du har skader på både hus og indbo og har husforsikring og indboforsikring i to forskellige selskaber, vil det være selskabet med husforsikringen, som behandler din sag.
• Du vil blive kontaktet af en taksator, som vil vurdere skaderne. Efterfølgende modtager du en skadesopgørelse, hvor du blandt andet kan se prisen for at genanskaffe indbo og håndværksarbejde, der skal udføres.
• Da der ventes at komme rigtig mange anmeldelser af skader, kan der godt gå nogle måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort, hvilken erstatning du er berettiget til.

Modtag en eventuel erstatning:

• Dit forsikringsselskab tager stilling til, om du er berettiget til erstatning fra naturskadepuljen og i givet fald hvor meget.
• Det kan være, du kun får udbetalt en del af erstatningen med det samme, og at du først får den resterende del, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Dit forsikringsselskab vil vejlede dig herom.
• Der er en klar ramme for, hvilke typer indbo og skader du kan få erstatning for, og hvad du ikke kan få erstatning for – eksempelvis er terrasser, joller og haveudstyr ikke dækket. Den fulde "negativliste" findes på Naturskaderådets hjemmeside.
• Hvis du er uenig i dit forsikringsselskabs afgørelse, kan du klage til Naturskaderådet.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.

 

Stormflodsordningen

• Stormflodsordningen indebærer, at virksomheder og borgere kan få erstatning for skader som følge af stormflod.

• Ordningen finansieres via den obligatoriske naturskadeafgift, som alle, der har tegnet en brandforsikring, skal betale.

• Ordningen er indrettet, så alle er sikre på at få den erstatning, de er berettiget til.

• Naturskaderådet afgør, om der er tale om en stormflod. Det gør det på baggrund af udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet.

• Hvis der skal kunne erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

• Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne i rådet repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet, som har særlig viden om kystforhold, vandløb, tørke og skovområder.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.

Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98.