Øvrige nyheder

Naturskaderådet: Stormflodsområdet efter stormfloden 20.-21. oktober er yderligere udvidet

Naturskaderådet har fredag afgjort, at kysten mellem Svendborgsundbroen og den østlige ende af Frederiksø i Svendborg henholdsvis Skansen på Tåsinge også er en del af stormflodsområdet efter stormfloden den 20.-21. oktober 2023.

Naturskaderådet har netop afgjort, at nedenstående geografiske områder også er omfattet af stormflodsområdet efter stormfloden 20.-21. oktober:

 • Kyststrækningen mod øst fra Svendborgsundbroen til østlige ende af Frederiksø henholdsvis Skansen på Tåsinge.

Se kort over alle de berørte områder [pdf]

Området er blevet udvidet som følge af yderligere oplysninger i forhold til dem, som lå til grund for Naturskaderådets oprindelige afgørelse. Det gælder henvendelser fra ramte borgere, supplerende vandstandsdata, vurdering af højdeforhold samt en kystteknisk vurdering af vandstandsforhold langs kysterne. Disse yderligere oplysninger indebærer således, at de nu tilføjede områder også har oplevet vandstande, som overgår en 20-årshændelse.

Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de tilføjede områder også har mulighed for at søge om erstatning fra Naturskadepuljen. Det gælder erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Naturskadeordningen indeholder dog en såkaldt negativliste over skader, som ikke vil kunne dækkes af ordningen. Det gælder blandt andet havne- og kajanlæg samt diger og fast ejendom, der ligger uden for et dige.

En eventuel anmeldelse af skader i de tilføjede områder skal ske senest 10. januar 2024, mens fristen for at anmelde skader i de områder, hvor der oprindeligt blev erklæret stormflod, er 21. december 2023, og fristen for anmeldelse af skader i de områder, der blev tilføjet den 26. oktober, er den 26. december 2023.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Sådan får du erstatning

Tjek, om du er dækket:

 • Du skal opfylde en række krav, før du kan få erstatning fra naturskadeordningen.
  • Det beskadigede skal være brandforsikret.
  • Der skal være erklæret stormflod i området, hvor skaden er sket.
  • Skaden må ikke være dækket af en anden forsikring.

Anmeld skaden

 • Skaden skal være anmeldt i Naturskadebasen senest 10. januar 2024 for de områder, hvor der er erklæret stormflod fredag den 10. november 2023, senest 26. december 2023 for områder, hvor der er erklæret stormflod torsdag 26. oktober 2023, og senest 21. december 2023 for områder, hvor der er erklæret stormflod lørdag 21. oktober.
 • Du kan selv anmelde din skade i Naturskadebasen, eller dit forsikringsselskab kan gøre det for dig.
 • Har du spørgsmål, er det dit forsikringsselskab, der kan svare.

Begræns skaden

 • Du har pligt til at begrænse skaden. Det gælder både før og efter stormfloden, så du skal for eksempel sørge for at affugte og fjerne vand fra ramte bygninger.
 • Tag gerne billeder undervejs. Især hvis det er nødvendigt at reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, før taksatoren kommer.

Afvent forsikringsselskabet

 • Det er dit forsikringsselskab, der behandler din sag. Hvis du har skader på både hus og indbo og har husforsikring og indboforsikring i to forskellige selskaber, vil det være selskabet med husforsikringen, som behandler din sag.
 • Du vil blive kontaktet af en taksator, som vil vurdere skaderne. Efterfølgende modtager du en skadesopgørelse, hvor du blandt andet kan se prisen for at genanskaffe indbo og håndværksarbejde, der skal udføres.
 • Da der ventes at komme rigtig mange anmeldelser af skader, kan der godt gå nogle måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort, hvilken erstatning du er berettiget til.

Modtag en eventuel erstatning

 • Dit forsikringsselskab tager stilling til, om du er berettiget til erstatning fra naturskadepuljen og i givet fald hvor meget.
 • Det kan være, du kun får udbetalt en del af erstatningen med det samme, og at du først får den resterende del, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Dit forsikringsselskab vil vejlede dig herom.
 • Der er en klar ramme for, hvilke typer indbo og skader du kan få erstatning for, og hvad du ikke kan få erstatning for – eksempelvis er terrasser, joller og haveudstyr ikke dækket. Den fulde ”negativliste” findes på Naturskaderådets hjemmeside.
 • Hvis du er uenig i dit forsikringsselskabs afgørelse, kan du klage til Naturskaderådet.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.

 

Naturskadeordningen

 • Naturskadeordningen indebærer, at virksomheder og borgere kan få erstatning for skader som følge af stormflod.
 • Ordningen finansieres via den obligatoriske naturskadeafgift, som alle, der har tegnet en brandforsikring, skal betale.
 • Ordningen er indrettet, så alle er sikre på at få den erstatning, de er berettiget til.
 • Naturskaderådet afgør, om der er tale om en stormflod. Det gør det på baggrund af udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet.
 • Hvis der skal kunne erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
 • Naturskaderådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand og syv andre medlemmer. Medlemmerne i rådet repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet, som har særlig viden om kystforhold, vandløb, tørke og skovområder.

Kilde: Naturskaderådets sekretariat.

Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98.

Links: