Senere skader

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal ske på selve stormflods-, oversvømmelses- eller tørketidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf for at kunne opnå erstatning.

Det afgørende er, hvornår skaden indtræffer, og ikke hvornår den kan konstateres.

I tilfælde, hvor skadernes omfang er større end først antaget, skal skadelidte kontakte forsikringsselskabet, som vil tage stilling til, om der er belæg for yderligere erstatning samt det videre forløb i sagen, herunder om skaden skal gentakseres.

Se også "Følgeskader", "Indirekte tab" og "Direkte tab".