Genhusning

Skadelidte kan få erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, hvis det vurderes, at skadelidte skal genhuses i forbindelse med reparation af skader som følge af stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Skadelidte kan få erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, hvis det vurderes, at skadelidte skal genhuses i forbindelse med reparation af skader som følge af stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Erstatningen kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned i gennemsnit (indeksreguleret) og omfatter foruden genhusning også flytning og opmagasinering af løsøre.

Hvis skadelidte vælger genhusning på skadestedet ved opstilling af en beboelsespavillon, kan der ud over den gennemsnitlige månedlige erstatning ydes op til 24.000 kr. (indeksreguleret) for etablering og nedtagning heraf.

Det er et krav for at modtage erstatning til genhusning, at skadelidte har et reelt behov for genhusning. Skadelidtes bolig skal med andre ord være ubeboelig, mens skaderne udbedres. Det er ligeledes et krav, at skadelidte har sin folkeregisteradresse på ejendommen. Det er taksator, der afgør, om genhusning er nødvendig.

Erstatning for genhusning kan maksimalt ydes for en periode af 2 år. Det er muligt i særlige tilfælde at opnå dispensation fra denne frist, fx en forlænget byggeperiode, som ikke kan tilskrives skadelidte.

Hvis skadelidte har mulighed for at bo i ejendommen, mens en reparation foregår, kan der ydes erstatning for udgifter til opmagasinering af løsøre, hvis dette skønnes nødvendigt. Dette afgøres af taksator. Erstatning i denne sammenhæng kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned (indeksreguleret). Det samme gælder, hvis skadelidte vælger at bo i sit eget sommerhus, eller genhusning er finansieret af kommunen eller andre, og skadelidte ikke er berettiget til erstatning for omkostninger til selve genhusningen.

Se mere om genhusning i lov om stormflod og stormfald, § 4, stk. 3 og 4, og § 5 i bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.