Bygningsdele

Hver bygningsdel opgøres for sig. Materialer og arbejdstimer specificeres i taksators skadesopgørelse. Skader på bygningsdele i ejendomme til helårsbeboelse og fritidshuse opgøres efter naturskadeloven til nyværdi, med fradrag i medfør af Naturskaderådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 50 % af nyværdien, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes i denne sammenhæng på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Skader på bygningsdele i erhvervsejendomme opgøres til nyværdi, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning.

Se "Værdiforringelse", "Genanskaffelsesprincip", "Partiel skade" og "Løsøre".